کمیته سرمایه گذاری

  • >
  • کمیته سرمایه گذاری

کمیته سرمایه گذاریبسته‌های سرمایه‌گذاری به وسیله سازمان‌های متولی جذب سرمایه‌گذار تهیه می‌شود تا سرمایه‌گذاران را با فرصت‌های سرمایه‌گذاری در یک بخش جغرافیایی (استان-منطقه آزاد-منطقه ویژه-شهرداری) یا یک بخش اقتصادی (پتروشیمی-نفت و گاز- گردشگری- مواد غذایی-کشاورزی و...) آشنا کند.

در این بسته‌ها ابتدا فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش مورد نظر با توجه به اهداف کلان‌، سیاست‌های بالادستی‌، زیر‌ساخت‌ها، قابلیت‌ها و محدودیت‌های بخش‌، احصاء شده و اولویت‌بندی می‌شوند. پس از آن بر اساس منابع و سیاست‌های کلان سازمان برای تعدادی از عنوان‌های اولویت‌دار طرح‌های امکان‌سنجی مقدماتی Pre-FS و برای تعدادی طرح‌های امکان‌سنجی کامل FS تهیه می‌شود.
کمیته تخصصی سرمایه گذاری شرکت سامان صنعت مبتکر با توجه به بیش از ده سال تجربه د‌ر حوزه مشاوره سرمایه‌گذاری و عضویت در مجامع تخصصی و علمی‌، بسته‌های سرمایه گذاری را یکی از راه‌های مؤثر جذب سرمایه‌گذار (داخلی یا خارجی) می‌داند و در این راستا آمادگی خود را جهت تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری برای وزارت‌خانه‌ها‌، استانداری‌ها‌، شهرداری‌ها، سازمان‌ها، مناطق آزاد و مناطق ویژه اعلام می‌نماید.

از جمله کارهای انجام شده در این حوزه تهیه بسته سرمایه گذاری استان اردبیل می باشد.

 

ماموریت و شرح وظایف کمیته تخصصی سرمایه گذاری شرکت سامان صنعت مبتکر

+ پیشنهاد سیاست ها و فرایندهای تامین منابع مالی و سرمایه گذاری در چارچوب قوانین و مقررات جاری و نظارت بر حُسن اجرای آنها

+ شناسایی موانع جلب و جذب تامین منابع مالی و سرمایه گذاری و پیشنهاد راه کارهای اجرایی مناسب جهت رفع آنها

+ تدوین چارچوب کلی اجرایی برای ارزیابی توانمندیهای تامین کنندگان منابع مالی و سرمایه‌گذاران و رتبه بندی ایشان و ارائه جهت تصویب مراجع مربوطه

+ ارزیابی درخواست کنندگان تامین منابع مالی و سرمایه گذاری براساس چارچوب مصوب و ضوابط و مقررات مربوطه به منظور معرفی ایشان به شرکتهای ذیربط در کمترین زمان ممکن

+ پیگیری دریافت طرح های اولویت دار و به روز کردن فهرست آنها برای ارائه به متقاضیان

+ نظارت کلی بر تنظیم هرگونه تفاهم نامه، شاخص های قراردادی، ضمانت نامه و حُسن تنظیم و تسریع در انعقاد قراردادهای تامین منابع مالی و سرمایه گذاری

+ پیگیری و نظارت کلی بر فرآیند علمیاتی شدن هرگونه تفاهم نامه و قرارداد تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری تا مرحله نهایی برای شروع اقدامات اجرایی

+ نظارت بر سیاستهای تامین منابع مالی و سرمایه گذاری پروژه های در حال اجرا و درصورت لزوم بازنگری آنها از طریق دریافت گزارش های دوره ای از شرکتهای تابعه