مجوزها و افتخارات

مجوزها و افتخارات

1- پروانه فنی و مهندسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 1820
 
2- گواهی تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 2496/1/126
 
3- گواهینامه عضویت از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی به شماره 777
 
4- گواهینامه رتبه و گرایش های تخصصی از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی به شماره 7547-ب
 
5- گواهینامه عضویت انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن به شماره 2476
 
6- گواهینامه عضویت انجمن شرکتهای مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها به شماره 9702386
 
7- گواهینامه ISO 9001:2008 از اتحادیه بین المللی صنایع آسیا و اروپا به شماره CIR/20150804085
 
8- گواهینامه ISO/TS 10004:2010 از اتحادیه بین المللی صنایع آسیا و اروپا به شماره CIR/20170285963
 
9- گواهینامه ریاست کلینیک صنعت، معدن و تجارت مجمع متخصصین ایران
10- گواهینامه شرکت فنی مهندسی برتر در سال 1397 توسط وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت 
11- پروانه تحقیق و توسعه R& D